Hlavní stránka | Více o projektu Režim Ukrajina | Zaměstnanecké karty pro cizince v České republice

Zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec ("Režim Ukrajina")

Program kvalifikovaný zaměstnanec krok za krokem Zařazení do projektu Režim Ukrajina

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Program je určen:
* na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru;
* na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců.

Účastníkům, kteří budou do programu zařazeni, je garantováno možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Žádosti o zařazení do Programu zpracovávají jednotliví garanti:

 • Hospodářská komora ČR + krajské pobočky (KHK)
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Agrární komora ČR
 • Potravinářská komora ČR
 • Zemědělský svaz ČR
 • Lesnicko-dřevařská komora ČR
 • Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Kromě Ukrajiny jsou zaměstnanci z jednotlivých zemí zařazování do Programu na základě vygenerování specifického jedinečného kódu. Tento kód generují garanti a přiřazují jej jednotlivým žádostem.

Na účast v Programu není právní nárok.

Bližší informace k Programu spolu se všemi potřebnými dokumenty naleznete níže jako přílohy této zprávy.

Požadované přílohy žádosti

1) Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.

2) Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

3) Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

4) Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

 • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;
 • tom, že v období 2 let před podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň 10 osob.

5) Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:

 • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,
 • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Na co si dát pozor při vyplňování žádosti o zařazení do Programu:

 • Formulář žádosti o zařazení do Programu má podobu excelové tabulky. Tabulka přenáší automaticky data, proto prosíme tabulku neměnit a neupravovat (ve smyslu změn či úprav buněk). Žádost o zařazení uchazeče do Programu zasílejte pouze ve formátu Excel.
 • V případě, že zaměstnavatel žádá o zařazení uchazečů různých národností, je nutné uchazeče rozdělit do skupin podle příslušného zastupitelského úřadu (podle národnosti), na kterém budou o pobytový titul žádat, a každé skupině uchazečů přidělit samostatný formulář.
 • Adresa pro doručování a telefonní číslo uchazeče - jedná se o adresu a kontakt na uchazeče, nejedná se o kontakt na kontaktní osobu nebo zaměstnavatele. Tento údaj slouží pro potřeby zastupitelského úřadu.
 • Kontakt na osobu odpovědnou za podání žádosti o zařazení do Programu se uvádí do kolonky kontaktní osoba. Kontaktní osoba bude kontaktována příslušným zastupitelským úřadem ohledně přidělení termínu pro zařazeného uchazeče k podáním žádosti o zaměstnaneckou kartu.
 • Ke každé hromadné žádosti je kromě povinných příloh nutné doložit následující dokumenty:
 • Vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR hromadně ubytováni (vyjádření by mělo obsahovat explicitní souhlas starosty/primátora obce, s tím, že zaměstnanci budou ubytováni na území příslušné obce a počet pracovníků na které se tento souhlas vztahuje). Nebudou-li zahraniční pracovníci jako skupina ubytováni pouze v jedné obci, ale budou v jedné obci vykonávat práci, doloží zaměstnavatel vyjádření starosty či primátora obce, v níž budou tito cizinci práci vykonávat.
 • Čestné prohlášení na přiloženém vzoru (který najdete v seznamu povinných příloh nebo na našich webových stránkách https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomickamigrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/) o projednání záměru zaměstnavatele získat zahraniční zaměstnance se svými stávajícími zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Publikováno: 15.8.2019, www.mpo.cz