Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) stanoví práva a povinnosti mezi společností Firento s.r.o. , IČ: 06231497, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, Sp.zn.: C 26439 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicíc (dále jen „Poskytovatel") a jinou osobou využívající služeb Poskytovatele (dále jen „Zadavatel") ohledně pomoci při vyřízení pracovních povolení a zaměstnaneckých karet pro zahraniční zaměstnance Zadavatele včetně pomoci při zařazení Zadavatele do programu "Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny ("Režim Ukrajina")" a podobné programy prostřednictvím internetového portálu www.owit.cz nebo jeho jazykových mutací („Portál").

2. Poskytovatel na žádost Zadavatele vyřídi pracovní povolení anebo připraví potřebné dokumenty pro vydání zaměstnaneckých karet zahraničním uchazečům, které si Zadavatel vybere a připraví potřebné dokumenty pro zařazení firmy Zadavatele do programu "Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny ("Režim Ukrajina")" a podobné programy.
Dodatečně Poskytovatel doporučí kvalifikované zahraniční uchazeče vyhovující podmínkám pro vyřízení pracovního povolení a zaměstnanecké karty včetně zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec (byv. Režim Ukrajina), a podobné programy.

3. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zadavatelem („Smlouva") vzniká dnem zadání stanovených údajů týkajících se firmy Zadavatele prostřednictvím zadávacího formuláře v rámci Portálu a uhrazením Zadavatelem zálohové faktury.

4. V ceně za služby Poskytovatele zahrnuty tyto výdaje:
- především záruku, že pracovník u zůstane ve firmě Zadavatele po dobu minimálně 6 měsíců,
- tlumočení požadavků Zadavatele partnerským personálním agenturám,
- komunikace s uchazeči a ověření potřebných údajů,
- vyřízení krátkodobých pracovních povolení (na dobu 90 dnů) pro příjezd zaměstnanců na zkušební dobu,
- vyřízení formalit spojených se zařazením a realizací Programu kvalifikovaný zaměstnanec, zejména:
a/ vyřízení termínu pro podání na zaměstnaneckou kartu přes zastupitelský úřad ČR ve Lvově,
b/ sestava potřebných dokumentů k žádosti o získání zaměstnanecké karty,
c/ asistence ve Lvově při podání žádosti k získání zaměstnanecké karty.
- veškeré poplatky spojené s vyřízením pracovních povolení a registrací v programu Kvalifikovaný zaměstnanec (byv. Režim Ukrajina),
- náklady spojené s doručením dokumentů k rukám uchazečů na Ukrajinu.

5. Cena služeb poskytovatele je uvedena při vyplnění zadavacího formuláře umístěného na internetových stránkách vedených poskytovatelem a je zafixována v zálohové faktuře vystavené poskytovatelem, a potvrzena v emailové zprávě odeslané Poskytovatelem na mailovou adresu uvedenou Zadavatelem.

6. Za služby Poskytovatele Zadavatel platí za každého vyřízeného zaměstnance jednotlivě a to tímto způsobem:
- první záloha před začátkem spolupráce dle zálohové faktury vygenerované na základě poptávky o služby Poskytovatele,
- druhá záloha po příjezdu a vyzkoušení uchazečů na pracovišti,
- konečné vyúčtování služeb po získání sdělení zastupitelského úřadu o udělení zaměstnanecké karty.

7. Smluvni záruka dle bodu 4. těchto obchodních podmínek se realizuje na základě zvláštní dohody smluvních stran. V případě když zaměstnanci Zadavatele vyřízené za účasti Poskytovatele ukončí pracovní poměr s firmou Zadavatele do uplynutí záruční lhůty (6 měsíců ode dne nástupu na zaměstnaneckou kartu), Poskytovatel vyřídí odpovídající počet nových zaměstnanců na vlastní náklady.

8. Zadavetel bere na vědomí, že pro získání vízových oprávnění musí zajistit pro zahraničního zaměstnance vhodné ubytování.
Rovněž bere na vědomí, že při vzniku a zániku pracovního poměru s cizím státním příslušníkem, má zaměstnavatel povinnost ohlásit tyto skutečnosti příslušným úřadům.

9. Zadavatel odpovídá za správnost a úplnost údajů zadaných prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a ostatních informací a dokumentace poskytnutých Poskytovateli v průběhu vyřízení žádosti Zadavatele.

10. Poskytovatel vykonává veškeré práce s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů Zadavatele, v souladu s údaji zadanými Zadavatelem prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a dalšími případnými pokyny udělenými Zadavatelem. Poskytovatel není pokyny Zadavatele vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

11. Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Zadavatelem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných Zadavatelem v rámci Portálu.

12. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Zadavateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Portálu.

13. Zadavatel souhlasí, aby Poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů týkajících se Zadavatele nebo Uchazeče nebo jiných osob zadaných v rámci vyřízení žádosti Zadavatele, a to zejména v rozsahu jména a příjmení nebo názvu osoby, akademického titulu, bydliště nebo sídla, rodného čísla, data narození nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, elektronické adresy a údajů dle obsahu pracovní dohody mezi Zadavatelem a Uchazečem, včetně obsahu práce, platebných podmínek a podmínek bydlení Uchazeče a případných členů jeho rodiny, a to do uzavření s Uchazečem řádné pracovní smlouvy.

14. Poskytovatel je oprávněn užívat osobní údaje pro účely provedení úkonů směřujících k vyřízení žádosti Zadavatele a pro jiné účely stanovené těmito VOP. Souhlas Zadavatele se zpracováním údajů platí po celou dobu činnosti Poskytovatele.

15. Zadavatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele.

16. Zadavatel nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Poskytovatele.

17. Tato smlouva se ruší v případě, že
(i) Zadavatel uvede nepravdivé nebo neúplné údaje týkající se své firmy, nebo údajů ohledně pracovní náplně a podmínek práce a neprovede nápravu bezodkladně po výzvě Poskytovatele; nebo
(ii) Zadavatel oznámí Poskytovateli, že na dalších službách Poskytovatele netrvá; nebo
(iii) Zadavatel poruší podmínky pracovní dohody s Uchazečem předané přes Poskytovatele; nebo
(iv) dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutého podle článku 10. a násl. těchto VOP.

18. V případě zrušení Smlouvy vrátí Poskytovatel Zadavateli peněžní prostředky uhrazené v souvislosti s vyřízením žádosti Zadavatele bez zbytečného odkladu. Poskytovatel má nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů vzniklých do dne zrušení Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn k úhradě těchto nákladů započíst prostředky složené Zadavatelem na účet Poskytovatele.

19. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit VOP. Oznámení o změně podmínek se doručí Zadavateli na elektronickou adresu zadanou v rámci Portálu. Zadavatel je v případě odmítnutí změny oprávněn Smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Vyřízení žádosti Zadavatele zahájené přede dnem změny VOP se dokončí za použití dosavadních podmínek.

20. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.01.2020.