Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) stanoví práva a povinnosti mezi společností Firento s.r.o. , IČ: 06231497, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, Sp.zn.: C 26439 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicíc (dále jen „Poskytovatel") a jinou osobou využívající služeb Poskytovatele (dále jen „Zadavatel") ohledně pomoci při vyřízení pracovních povolení a zaměstnaneckých karet pro zahraniční zaměstnance Zadavatele včetně pomoci při zařazení Zadavatele do programu "Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny ("Režim Ukrajina")" a podobné programy prostřednictvím internetového portálu www.owit.cz nebo jeho jazykových mutací („Portál").

2. Poskytovatel na žádost Zadavatele vyřídi pracovní povolení anebo připraví potřebné dokumenty pro vydání zaměstnaneckých karet zahraničním uchazečům, které si Zadavatel vybere a připraví potřebné dokumenty pro zařazení firmy Zadavatele do programu "Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny ("Režim Ukrajina")" a podobné programy.
Dodatečně Poskytovatel doporučí kvalifikované zahraniční uchazeče vyhovující podmínkám pro vyřízení pracovního povolení a zaměstnanecké karty včetně zařazení do programu "Režim Ukrajina" a podobné programy.

3. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zadavatelem („Smlouva") vzniká dnem zadání stanovených údajů týkajících se firmy Zadavatele prostřednictvím zadávacího formuláře v rámci Portálu a uhrazením Zadavatelem zálohové faktury.

4. V ceně za služby Poskytovatele zahrnuty tyto výdaje:
- Poradenství a vysvětlení postupu v průběhu spolupráce i po jejím skončení.
- Komunikace s uchazeči a ověření potřebných údajů.
- Zpracování dokumentů a příprava žádostí pro získání pracovních povolení a registrace v programu Režim Ukrajina.
- Jednání se státními úřady, vč. úřadem práce.
- Jednání s jedním z garantů programu Režim Ukrajina:
*Hospodářská komora České republiky,
*Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
*Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky,
*Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky,
*Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
*Agrární komora České republiky,
*Potravinářská komora České republiky.
- Veškeré poplatky spojené s vyřízením pracovních povolení a registrací v programu Režim Ukrajina.
- Náklady spojené s doručením dokumentů k rukám uchazečů na Ukrajinu.
- Zpracování potřebných dokumentů pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a příprava žádostí na zastupitelském úřadě na Ukrajině.
- Asistence při podávání žádostí na zaměstnaneckou kartu na Ukrajině.

5. Mimo platby za služby Poskytovatele, Zadavatel musí uhradit náklady Uchazeče spojené s cestou k výkonu práce Zadavatele zejména hrazení nákladů spojených s ubytováním a stravováním Uchazeče na dobu nutnou pro uzavření pracovní smlouvy.

6. Zadavatel odpovídá za správnost a úplnost údajů zadaných prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a ostatních informací a dokumentace poskytnutých Poskytovateli v průběhu vyřízení žádosti Zadavatele.

7. Poskytovatel vykonává veškeré práce s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů Zadavatele, v souladu s údaji zadanými Zadavatelem prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a dalšími případnými pokyny udělenými Zadavatelem. Poskytovatel není pokyny Zadavatele vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

8. Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Zadavatelem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných Zadavatelem v rámci Portálu.

9. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Zadavateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Portálu.

10. Zadavatel souhlasí, aby Poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů týkajících se Zadavatele nebo Uchazeče nebo jiných osob zadaných v rámci vyřízení žádosti Zadavatele, a to zejména v rozsahu jména a příjmení nebo názvu osoby, akademického titulu, bydliště nebo sídla, rodného čísla, data narození nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, elektronické adresy a údajů dle obsahu pracovní dohody mezi Zadavatelem a Uchazečem, včetně obsahu práce, platebných podmínek a podmínek bydlení Uchazeče a případných členů jeho rodiny, a to do uzavření s Uchazečem řádné pracovní smlouvy.

11. Poskytovatel je oprávněn užívat osobní údaje pro účely provedení úkonů směřujících k vyřízení žádosti Zadavatele a pro jiné účely stanovené těmito VOP. Souhlas Zadavatele se zpracováním údajů platí po celou dobu činnosti Poskytovatele.

12. Zadavatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele prostředky elektronické komunikace.

13. Zadavatel nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Poskytovatele.

16. Tato smlouva se ruší v případě, že
(i) Zadavatel uvede nepravdivé nebo neúplné údaje týkající se své firmy, nebo údajů ohledně pracovní náplně a podmínek práce a neprovede nápravu bezodkladně po výzvě Poskytovatele; nebo
(ii) Zadavatel oznámí Poskytovateli, že na dalších službách Poskytovatele netrvá; nebo
(iii) Zadavatel poruší podmínky pracovní dohody s Uchazečem předané přes Poskytovatele; nebo
(iv) dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutého podle článku 10. a násl. těchto VOP.

17. V případě zrušení Smlouvy vrátí Poskytovatel Zadavateli peněžní prostředky uhrazené v souvislosti s vyřízením žádosti Zadavatele bez zbytečného odkladu. Poskytovatel má nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů vzniklých do dne zrušení Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn k úhradě těchto nákladů započíst prostředky složené Zadavatelem na účet Poskytovatele.

18. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit VOP. Oznámení o změně podmínek se doručí Zadavateli na elektronickou adresu zadanou v rámci Portálu. Zadavatel je v případě odmítnutí změny oprávněn Smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Vyřízení žádosti Zadavatele zahájené přede dnem změny VOP se dokončí za použití dosavadních podmínek.

19. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 19.06.2018.