Novinky pro zaměstnávání cizinců/Новости по трудоустройству в Чехии

Zkušenosti s nedostatky při vyřizování žádostí

Zkušenosti s nedostatky při vyřizování žádostí

Do žádosti zadávejte uchazeče v pořadí, podle toho jak jsou pro Vás důležití. Jejich zaměstnanecké karty se pro ně budou totiž v tomto pořadí vyřizovat.

Mzda na danou profesi by se neměla schválně podhodnocovat, tak aby nebyla zajímavá pro české uchazeče. Nejideálnější pro danou pozici, při zadávání volných pracovních míst na úřadu práce, je zvolit medián mzdy v dané profesi.

Smlouva o budoucí smlouvě/dohodě o pracovní činnosti musí splňovat stejné náležitosti jako samotná pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti. Zároveň musí splňovat požadavky, které jste si stanovili na portále MPSV, při zadávání oněch pracovních míst, mělo by vše spolu souhlasit (výš mzdy, termín nástupu do zaměstnání, doba zaměstnání,…).

Připomínky k projektu Režim Ukrajina
Zhruba 50% příchozích karet trpí nějakým nedostatkem. Ten se řeší telefonicky, příp. výzvou, ale řízení je mezitím přerušeno.
- všechny doklady musí být v originále či jako ověřené kopie (u cizojazyčných musí být úřední překlad do jazyka českého)

- doklad o zajištění ubytování ve formě nájemní smlouvy s podpisy obou smluvních stran (v případě, že nepronajímá majitel, je třeba prokázat oprávnění k pronájmu – př. plná moc, nájemní smlouva) a potvrzení o zajištění ubytování (nesmí být starší 180 dnů, podpis vlastníka či osoby oprávněné poskytovat potvrzení o zajištění ubytování musí být úředně ověřen)

- doklad prokazující pracovněprávní vztah
pracovní smlouva:

* den nástupu - není-li pevně daný či jej není možné stanovit, lze např. uvést „den následující po dni získání potvrzení o splnění podmínek žadatele o zaměstnaneckou kartu“

* druh práce – musí odpovídat druhu práce nahlášenému v Evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (dále EVPM)

* místo výkonu – musí odpovídat místu výkonu nahlášenému v EVPM; je třeba uvést jedno místo výkonu práce

* výše mzdy/platu musí korespondovat  s výší mzdy/platu nahlášeném v EVPM

smlouva musí být podepsána oběma stranami, za stranu zaměstnavatele oprávněnou osobou (nejčastěji jednatelem společnosti či osobou k tomu pověřenou, v takovém případě je třeba prokázat oprávnění plnou mocí či jiným druhem pověření).


smlouva o budoucí pracovní smlouvě/dohodě o pracovní činnosti:

* musí splňovat stejné náležitosti jako pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti

* musí být specifikována lhůta, v níž mají strany uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, přičemž ta musí končit nejpozději s vydáním zaměstnanecké karty – s plněním účelu již musí být spojena existence pracovněprávního vztahu. Mezi nejčastější chyby zde patří den nástupu následující až po vydání zaměstnanecké karty a ustanovení, ve kterém se strany dohodnou, že musí být smlouva/dohoda uzavřena do stanoveného dne, který, než dojde k rozhodnutí, uplyne, jinak, že závazek uzavřít smlouvu/dohodu zaniká.

doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
* doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom) - musí odpovídat požadavku na stupeň vzdělání nahlášeném v EVPM

* doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována,

 *doklad prokazující, že splňujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání

* povolání řidič – je třeba dokládat řidičský průkaz platný na území ČR (dle evropských úmluv), nikoli ukrajinský ŘP, který neodpovídá požadavkům

Obecná doporučení:

- podmínky zaměstnání určuje zaměstnavatel uvedením požadovaných údajů do EVPM, při rozhodování o žádosti musí pracovní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí s těmito požadavky korespondovat

- v případě, že žádost o zaměstnaneckou kartu trpí vadami, je k jejich odstranění vyzýván písemně žadatel (cizinec), pokud má zaměstnavatel personální pracovníky, kteří připravují budoucím zaměstnancům náležitosti pro zaměstnanecké karty, je možné, aby tito personalisté byli písemně zmocněni pro řízení o zaměstnanecké kartě, či pro jeho část. Následně bude možné vyzvat tyto zplnomocněné pracovníky k odstranění vad. Plná moc musí být přiložena v písemné podobě, musí splňovat podmínky § 33 z.č 500/2004 Sb., Správní řád (Z plné moci musí být zřejmé, kdo ji uděluje – jméno, příjmení, datum narození, st. příslušnost, komu je plná moc udělena – jméno, příjmení, datum narození, adresa pro doručování, jakého řízení či jakých částí řízení se týká – žádost o zaměstnaneckou kartu; v jakém rozsahu je oprávnění uděleno, datum, podpis osoby udělující plnou moc, podpis osoby, která je zplnomocněna vč. jejího souhlasu, podpisy nemusí být úředně ověřeny)


Často kladené dotazy

Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Velkou roli v době vyřízení hraje pečlivost při podání žádosti. Ovšem od 1. 1. 2017 doba od podání žádosti námi na pověřená ministerstva až k pozvání od generálního konzulátu Vámi navrženého uchazeče o zaměstnaneckou kartu, nyní činí více než 5 měsíců.
Hospodářská komora České republiky dlouhodobě požaduje od představitelů vlády České republiky zásadní řešení této situace a usiluje o personální posílení Generálního konzulátu ve Lvově a příslušných útvarů Ministerstva vnitra a tím zrychlení procesu při vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu.

V čem tedy zařazení do Režimu Ukrajina zrychluje vydání zaměstnanecké karty?

Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada, ale je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.

Může se zaměstnavatel přihlásit do Režimu Ukrajina v případě, že nemá vyhlédnuté konkrétní uchazeče o zaměstnání na Ukrajině?

Nikoliv, tento projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané.