Novinky pro zaměstnávání cizinců/Новости по трудоустройству в Чехии

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Sezónním zaměstnáním se rozumí práce závislá na střídání ročních období. V podmínkách České republiky je upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 322/2017 Sb. ze dne 25.09.2017.


O schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání lze žádat pouze v takovém případě, kdy žadatel předpokládá být zaměstnán na území ČR po dobu do 90 dnů v některém z následujících odvětví:

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Ubytování
Stravování a pohostinství
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
V případě, že plánovaná činnost nespadá do výše uvedených kategorií, musí žadatel podat žádost o schengenské vízum za účelem zaměstnání.

Vízové náležitosti

žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem)
cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
vnitřní pas (kopie všech stránek s poznámkami; originál se předkládá k nahlédnutí); v případě nové biometrické ID karty je nutné předložit i výpis z Jednotného státního demografického rejstříku o místě pobytu na Ukrajině
1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR, v případě žádosti o vícevstupní vízum musí pokrývat alespoň období první cesty, musí být vydáno akceptovanou pojišťovnou; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)
povolení k sezónnímu zaměstnání (tzn. povolení pro činnost závislou na ročním období) Povolení se požaduje v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud žadatel o povolení k sezónnímu zaměstnání již požádal, ale povolení dosud nebylo uděleno, žadatel v žádosti uvede číslo jednací žádosti o povolení k sezónnímu zaměstnání a současně uvede název pobočky Úřadu práce České republiky, u které o povolení k sezónnímu zaměstnání požádal.
pracovní smlouva (nebo dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí)
doklad o ubytování v případě, že zaměstnavatel zajišťuje nebo zprostředkovává žadateli ubytování, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny (pokud není doložena v pracovní smlouvě), o splnění zákonem požadovaných podmínek, zejména velikosti podlahové plochy místnosti a počtu ubytovaných osob, údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování)


doklad o zaměstnání a příjmu
- zaměstnanci – potvrzení o zaměstnání obsahující pracovní pozici žadatele, jeho plat za posledních 6 měsíců, datum nástupu do zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s dobou dovolené žadatele; potvrzení musí rovněž specifikovat jméno, příjmení a funkci osoby, která jej podepisuje, jakož i registrační a kontaktní údaje o společnosti.

- podnikatelé – licence, doklad o registraci nebo poslední daňové přiznání

- důchodci – penzijní kartička nebo doklad osvědčující výši pobíraného důchodu

- studenti a žáci – doklad od vzdělávacího zařízení s potvrzením doby nepřítomnosti

- nezaměstnaní – podepsané písemné vysvětlení své finanční situace

žadatelé do 18 let cestující samotné nebo jen s jen s jedním z rodičů
- písemný souhlas jednoho/obou rodičů (když necestují s žadatelem) - tento dokument musí být notářsky ověřený a předložený v originále a kopii; pokud existuje jen jeden zákonný zástupce, pak se vyžaduje rodný list nebo soudní rozhodnutí o svěření do výhradní péče nebo úmrtní list druhého rodiče či jiný dokument vysvětlující takovou situaci

- kopie cestovního dokladu nebo vnitřního pasu rodiče

- rodný list – v originále i kopiiObčané jiných zemí jsou povinni předložit doklad o povolení k pobytu na Ukrajině. Tento dokument musí být platný alespoň 3 měsíce po skončení platnosti požadovaného víza.

Obecně platné zásady uplatňované při podání žádosti o schengenské vízum občany Ukrajiny

Nad rámec ustanovení právně závazných norem EU mohou ukrajinští státní příslušníci, kteří řádně využili alespoň jednovstupní schengenské vízum, požádat o vízum pro více vstupů s platností jeden rok. V případě řádného využití tohoto víza lze následně požádat o vízum s platností až na pět let.

Nad rámec skupin osob osvobozených od poplatků dle stávajících právních norem EU jsou od poplatků rovněž osvobozeni všichni žadatelé do 26 let a starší 60 let. Osvobozeni jsou také všichni žadatelé, kteří prokáží český původ.

Pokud žadatel předloží Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě vydané Ministerstvem zahraničních věcí ČR nebo doklady, které jsou k vydání tohoto potvrzení potřeba, může požádat o vízum pro více vstupů s platností až na jeden rok; při řádném využití tohoto víza lze další vízum vydat na dva roky, poté s platností na pět let. Podmínkou je řádné prověření předložených dokladů ze strany zastupitelských úřadů.

Zdroj: www.mzv.cz