Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Sezónním zaměstnáním se rozumí práce závislá na střídání ročních období. V podmínkách České republiky je upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 322/2017 Sb. ze dne 25.09.2017.


O schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání lze žádat pouze v takovém případě, kdy žadatel předpokládá být zaměstnán na území ČR po dobu do 90 dnů v některém z následujících odvětví:

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Ubytování
Stravování a pohostinství
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
V případě, že plánovaná činnost nespadá do výše uvedených kategorií, musí žadatel podat žádost o schengenské vízum za účelem zaměstnání.

Vízové náležitosti

žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem)
cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat
Dále...

Obchodní řetězce ztrácejí zaměstnance, nouzi o lidi nemá pouze Lidl

Obchodní řetězce ztrácejí zaměstnance, nouzi o lidi nemá pouze Lidl

Počet zaměstnanců zahraničních obchodních řetězců v Česku až na výjimky stagnuje či klesá. Přispívá k tomu především nízká nezaměstnanost. Roli však hrají i samoobslužné pokladny, které řetězcům umožňují přesouvat pracovní síly na jiné činnosti. Nárůst pracovníků zaznamenal jen Lidl.

MF DNES porovnala počty zaměstnanců vykazované za poslední zveřejněné období, což je většinou rok 2016. Z nich vyplývá, že sedmičce hlavních obchodních řetězců ubylo oproti předešlému roku 3,2 procenta zaměstnanců, což je zhruba 1 800 lidí.

Největší pokles zaznamenaly Albert, Kaufland a Penny market, naopak nahoru šly počty pracovníků Lidlu, a to skoro o třetinu.

„Díky velmi nízké nezaměstnanosti se potýkáme s obtížemi při náboru nových zaměstnanců. Svou roli hraje i fakt, že neotevíráme další nové prodejny a máme především na obchodech stále řadu neobsazených míst,“ vysvětluje mluvčí Teska Václav Koukolíček. Kaufland a Penny situaci nekomentují, Ahold pokles nijak nevysvětluje.

„Počet zaměstnanců je stabilní a drží se kolem 17 tisíc zaměstnanců,“ uvádí mluvč
Dále...

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je projekt, který je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat uchazeče z Ukrajiny.

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je projekt, který je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat uchazeče z Ukrajiny.

Zařazení do Režimu Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na generálním konzulátě České republiky ve Lvově a v případě hromadných žádostí na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě. Pokud je zaměstnavatel zařazen do Režimu Ukrajina, nemusí na generálním konzulátě České republiky ve Lvově nebo zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě žádat o termín pohovoru prostřednictvím systému Visapoint, ale je ze strany konzulátu či úřadu osloven.

O zařazení do Režimu Ukrajina může požádat zaměstnavatel, který podniká na území České republiky minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v České republice dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v České republice registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. Kvóta Režimu Ukrajina je 9 600 uchazečů ročně.

Garanty Režimu Ukrajina jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora České republi
Dále...

Novoroční akce - Nabídka zaměstnanců z Ukrajiny

Novoroční akce - Nabídka zaměstnanců z Ukrajiny

Již soudruh Stalin prohlásil: "Кадры решают всё". (Kádry rozhodují vše)

Vážení přátelé,

nový rok se blíží! Aby se vaše výrobní plány v příštím roce rozjely ještě více nabízíme vyřízení pracovních víz pro kvalifikované zaměstnance z rusky mluvících zemí se speciální slevou!

Stačí odeslat poptávku přes naše www stránky: www.owit.cz ještě letos a my zařídíme, že
- během prvního měsíce uchazeči přijedou k vám na pohovor,
- během dalšího měsíce mohou přijet na pracovní vízum na tříměsíční zkušební období
- a za další 3 měsíce vámi vybraní zaměstnanci nastoupí na zaměstnaneckou kartu.

Cena za vyřízení obsahuje:
1. Vyhledání a doporučení zaměstnanců provádíme zcela zdarma.

2. Vyřízení zaměstnanecké karty - teď za akční slevu 16 000 Kč za osobu (včetně všech poplatků)!

Cena za vyřízení zaměstnanecké karty zahrnuje tyto náklady:
- poradenství a vysvětlení postupu v průběhu spolupráce i po jejím skončení,
- komunikace s uchazeči a ověření potřebných údajů,
- zpracování dokumentů a příprava žádostí pro získání
Dále...

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Řízení o žádosti

Žádost o zaměstnaneckou kartu je nezbytné podávat vždy osobně. (Pouze u žádostí, které byly podány na zastupitelském úřadě, může ZÚ v odůvodněných případech od této povinnosti upustit).

U žádostí podaných na území ČR pracovišti MV ČR platí, že v případě, že bude žádost podána jiným způsobem (elektronicky, poštou, zmocněným zástupcem), musí být MV ČR doručena nejpozději v poslední den zákonné lhůty (nestačí je poslední den lhůty podat na poště), řízení o žádosti není zahájeno, pokud se osobně nedostavíte do 5ti dnů na pracoviště MV ČR, kam byla žádost zaslána / podána. Ministerstvo vnitra tuto skutečnost konstatuje usnesením, které poznamená do spisu a vás v tomto případě vyrozumí o skutečnosti, že řízení nebylo zahájeno a vrátí vám zpět žádost včetně případných příloh. Proti uvedenému usnesení se nelze odvolat.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s
Dále...

Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je nutno osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (v odůvodněných případech může cizinec zastupitelský úřad požádat o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti). Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se podává na formuláři "Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů".

K žádosti o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se předkládá:

cestovní doklad,

1 fotografie odpoví
Dále...

Kritizovaný Visapoint končí. O víza se bude znovu žádat na úřadě.

Kritizovaný Visapoint končí. O víza se bude znovu žádat na úřadě.

Systém Visapoint, který slouží pro elektronické podávání žádostí o víza, nebude od úterý dál fungovat. Nově se žádosti budou podávat přímo na konkrétním zastupitelském úřadě. Visapoint byl opakovaně kritizován českými zaměstnavateli i ochránci lidských práv kvůli tomu, že umožňoval kupčení s vízy.
„MZV se rozhodlo ke změnám v této oblasti s ohledem na několik faktorů, především kvůli ukončení doby platnosti smlouvy s poskytovatelem systému Visapoint,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Zájemci o víza a pobyty na území České republiky budou moct své žádosti znovu podávat od 24. listopadu, a to e-mailem, telefonicky nebo osobně na konkrétním zastupitelském úřadě, doplnila Lagronová. Období mezi 31. říjnem a 24. listopadem se využije pro vyřízení již podaných žádostí, dodala.
Ministerstvo zahraničí využívá Visapoint od roku 2009. Zájemci o vízum nebo dlouhodobý pobyt v České republice si jeho prostřednictvím mohli online zajistit termín schůzky na zastupitelském úřadě.
Podle kritiků byl systém Visapoint zvlášť v některých zemích často
Dále...

08.08.2017 ČR - nezaměstnanost v červenci nepatrně vzrostla na 4,1%. Nejlepší červenec od r. 1997

08.08.2017 ČR - nezaměstnanost v červenci nepatrně vzrostla na 4,1%. Nejlepší červenec od r. 1997

Míra nezaměstnanosti v červenci meziměsíčně nepatrně vzrostla, což je dáno sezónními faktory a nejde tedy o překvapivý jev.

Na úrovni 4,1 % jde o nejnižší míru nezaměstnanosti pro měsíc červenec od roku 1997.
V meziročním srovnání míra nezaměstnanosti klesla o 1,3 procentního vodu a statistika potvrzuje, že v české ekonomice trvá hlad zaměstnavatelů po pracovní síle.
Blízko úrovně čtyř procent by se míra nezaměstnanosti měla pohybovat i v dalších měsících, výše se v důsledku působení sezónních faktorů podívá až v samotném závěru letošního roku.

Za celý letošní rok by měla průměrná míra nezaměstnanosti činit 4,4% či dokonce méně, když v roce 2016 průměr činil 5,5%.
Další pokles míry nezaměstnanosti lze čekat i v roce 2018, nicméně tempo poklesu nezaměstnanosti se již bude zpomalovat, neboť tuzemský trh práce je v tomto smyslu již značně vysátý.
Za celý rok 2018 by tak průměrná míra nezaměstnanosti mohla klesnout zhruba na úroveň 4,1 či 4,2 %.

Červencová statistika potvrzuje, že trend k výraznému meziročnímu poklesu míry nezaměstnanosti v tuzemské ekonomice tr
Dále...

Firmám chybí 290 tisíc lidí. Vláda situaci nezvládá řešit, potřebujeme ekonomické migranty, říká předseda svazu průmyslu.

Firmám chybí 290 tisíc lidí. Vláda situaci nezvládá řešit, potřebujeme ekonomické migranty, říká předseda svazu průmyslu.

- Svaz průmyslu na svém tradičním brněnském sněmu vystavil hodnocení končící vládě.
- Zástupci firem neměli příliš důvodů k optimismu, navzdory ekonomickému růstu.
- Firmám údajně chybí až 290 tisíc lidí. Podle prezidenta svazu je třeba přivážet ekonomické migranty z Ukrajiny, Běloruska či Kazachstánu.

Svaz průmyslu na svém tradičním brněnském sněmu vystavil hodnocení čtyřletému působení vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Ani v době ekonomického růstu ale nebyli zástupci velkých tuzemských firem příliš pozitivní.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka nejvíc firmy trápí nedostatek zaměstnanců. "Ta situace je tragická," řekl na sněmu. V současné době podle něj firmám chybí 290 tisíc lidí.

Sněm se koná na 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, zúčastnil se ho i premiér Sobotka, ministr průmyslu Jiří Havlíček, ministr financí Ivan Pilný a další členové vlády.

Tématem veletrhu je mimo jiné i robotizace výroby.

"Robotizace může problém nedostatku lidí vyřešit, nicméně nepřijde přes noc," říká viceprezident svazu a
Dále...

Co je zaměstnanecká karta

Co je zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

pobývat na území České republiky a
pracovat na pracovním místě, na které byla zaměstnanecká karta vydána, a případně toto místo se souhlasem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra změnit nebo pracovat na dalším místě či u dalšího zaměstnavatele.
Zaměstnanecká karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání.

Pro vydání zaměstnanecké karty je nezbytná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin.

Platnost zaměstnanecké karty je na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě, nejdéle však na 2 r
Dále...

Dalsi →